| Login |
Register |
 Home
 Solution
  > Site Reference
  > Mail System
  >> Security Solution <<
  > RRAS
  > VPN
  > Internet Solution
  > Virus Protection
  > All Solution
 
Security Solution
 
              โซลูชั่นเพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัย และ เสถียรภาพ พร้อมทั้ง การบริหารช่องสัญญาณในการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร ประกอบด้วยบริการต่างๆ อาทิ เช่น
- ISSP Internet Security
ระบบรักษาความปลอดภัย บนเครือข่ายสำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
- Managed Firewall Solution
บริการระบบป้องกันรักษาความปลอดภัยของการใช้งานอินเตอร์เนตในองค์กร
- Corporate Mail Solution
บริการที่ช่วยบริหารจัดการระบบ Mail System สำหรับลูกค้าองค์กร
  Link

 

________________________________________________________
A&A NEO TECHNOLOGY CO., LTD  Site Map
248/55-56 Maneenopparat Rd., Sripoom Chiang Mai 50200
Tel. 053-227500-2 Fax. 053-404506 Ext 111 E-Mail: sale_admin@aaneotech.com