| Login |
Register |
 Home
 Service&Support
>> System Integrater <<
  > Computer Supply
  > All Service&Support
 
System Integrater
 
              เนื่องจากปัจจุบัน การแข่งขันในทางธุรกิจ มีความตื่นตัวและแพร่ขยายในรูปแบบต่างๆมากขึ้นหนทางหนึ่งในการที่จะสร้างระบบในองค์กรธุรกิจ ให้ได้เปรียบนั้น คือการประยุกต์การใช้งานข่าวสารให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจให้ได้มากที่สุดซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้ก็คือ การนำเอาความรู้และประโยชน์จาก IT (Information Technology) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการที่ช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการนำเอาการใช้งานระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา, วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบระบบรวมไปถึงการติดตั้งการใช้งาน โดยการเลือกผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้าน Software และ Hardware ที่ดีที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และผ่านการรับรองจากผู้ผลิตที่มีความเชื่อถือ อาทิเช่น ได้รับการรับรองจากไมโครซอฟท์ให้เป็น Microsoft Certified Partner เป็นต้น ผู้รับบริการจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่า ได้รับการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดแก่องค์กรนอกจากเพียงการนำเอาเทคโนโลยีทางด้าน IT เข้ามาใช้งานแล้ว บริษัทฯ ยังมีบริการอีกหลากหลายด้านที่จะช่วยรองรับความต้องการ อาทิเช่น การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิคส์, ระบบความปลอดภัยต่างๆ Firewall และ Anti Virus เป็นต้นโดยการออกแบบระบบ โดยเน้นที่ความต้องการของลูกค้า การแก้ปัญหาที่ตรงจุด รวมทั้งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงบประมาณ และบริการหลังการขายที่ครอบคลุม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนและประโยชน์ที่สูงสุดแก่ผู้รับบริการจากทางบริษัท
 
                     Server Implementation
                     Network Infrastructure
                     Storage Area Network (SAN)
                     Network Attached Storage (NAS)
                     Wireless Network

 

  Link
 
Server Implementation
 

     บริการติดตั้งระบบแม่ข่ายจะเกี่ยวข้องกับการติดตั้ง จัดตั้งระบบต่าง ๆ เหล่านี้คือ ระบบเว็ป ระบบอิเล็คทรอนิคส์เมล์ ระบบให้บริการแฟ้มข้อมูลและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล (RDBMS) เป็นต้น ระบบเว็ปจะเป็นระบบพื้นฐานสำหรับติดต่อข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นอีกช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงบริษัทคุณได้ รวมทั้งระบบอินทราเน็ตสำหรับให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนกหรือหน่วยงานของท่าน ระบบอิเล็คทรอนิคส์เมล์เป็นแม่ข่ายสำหรับจัดการอีเมล์ทั้งภายนอกและภายในองค์กรของท่าน ระบบอีเมล์ภายในสามารถใช้สำหรับทดแทนระบบเอกสารภายในเพื่อลดภาระงานด้านเอกสาร อีกทั้งยังรวดเร็ว ถูกต้องและถึงผู้ที่ต้องการแน่นอน ระบบฐานข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลขององค์กรของท่านซึ่งจะใช้ร่วมกับโปรแกรมทางธุรกิจต่าง ๆ ระบบพื้นฐานนี้เราสามารถติดตั้ง จัดตั้งได้ไม่ว่าแพลตฟอร์มที่องค์กรท่านต้องการเป็นแบบใด เช่น Microsoft Platform, Linux Platform, FreeBSD Platform และเราสามารถให้คำปรึกษาเพื่อให้เหมาะแก่องค์กรของท่านได้

 

Network Infrastructure
 

     วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบสภาวะ Network Infrastructure คือ

1. เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือเครื่องแม่ข่ายหรือบริการใช้งานได้หรือไม่ในเวลานั้น ท่านสามารถดูจากผังโครงสร้าง โดยจะแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือเครื่องแม่ข่ายหรือบริการ ท่านสามารถดูสถิติการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละของเวลาการทำงาน

เช่น การตรวจสอบ Links การเชื่อมต่อต่างๆ หรือ อุปกรณ์เครื่อข่ายต่างๆ

 

 

 

 

 


Storage Area Network
 

     คือเครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดสรรการใช้ทรัพยากรในส่วนของอุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยเฉพาะ

     อาจกล่าวได้ว่า SAN เป็นเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง server การทำงานของ SAN จะเป็นการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง server และ storage device โดยตรงและมีความเร็วสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Network Attached Storage
 

     ประกอบด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย IP รูปแบบการเชื่อมต่อลักษณะนี้ จะสนับสนุนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย IP สามารถ Access หรือเข้าถึงเพื่อใช้งาน NAS ในระดับของแฟ้มข้อมูล

     ระบบ NAS เป็นระบบที่ให้บริการแก่คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในระดับของแฟ้มข้อมูล โดยเฉพาะโปรโตคอลที่จัดการเรื่องการแชร์แฟ้มข้อมูลอย่างเช่น NFS และ CIFS ซึ่งส่วนใหญ่องค์กรที่ติดตั้งอุปกรณ์ NAS นี้ก็เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น หรือเพื่อบริหารไฟล์ข้อมูลเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันสามารถรองรับการทำงานของแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลด้วย NAS ที่ประยุกต์การใช้งานแบบวินโดวส์ ซึ่งเราสามารถจัดการกับอุปกรณ์ประเภทนี้แบบเดียวกับวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ทั่ว ๆ ไป

     ซอฟท์แวร์สำรองข้อมูลสามารถติดตั้งลงไปในอุปกรณ์ NAS ได้โดยตรง การที่เทปไดรฟ์เชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ NAS ช่วยให้เราสามารถทำการสำรองข้อมูลแบบโลคอลได้ ดังนั้นระบบจึงไม่จำเป็นต้องโอนถ่ายข้อมูลสำรองผ่านเครือข่าย TCP/IP อีกต่อไป ผลที่ตามมาก็คือประสิทธิภาพในการสำรองข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น

Wireless Network
 

     สำนักงานใหญ่และสาขาที่ต่อเชื่อมกันด้วยระบบเครือข่าย WAN เมื่อความต้องการด้านการสื่อสารข้อมูลในทุกๆ สถานที่ ทุก ๆ เวลาที่มีเพิ่มมากขึ้น ปัญหาด้านประสิทธิภาพของเครือข่าย WAN ที่ล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้งานระบบหรือโอกาสที่สูญเสียไปจากความล่าช้าในการตอบสนองเชิงธุรกิจ

     บริษัท A&A Neo Technology มีโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการแก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ (Performance) ที่ระบบเครือข่าย WAN ยกตัวอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ของระบบเครือข่าย WAN เช่น

 - การใช้งาน Application ที่ล่าช้า
 - Bandwidth / Speed ที่ไม่พียงพอต่อการใช้งานที่สำนักงานสาขา
 - ความลำบากในการทำ Site Consolidation
 - ความลำบากในการทำการ Remote Backup / Replication

     

     

 

________________________________________________________
A&A NEO TECHNOLOGY CO., LTD  Site Map
248/55-56 Maneenopparat Rd., Sripoom Chiang Mai 50200
Tel. 053-227500-2 Fax. 053-404506 Ext 111 E-Mail: sale_admin@aaneotech.com