ประมวลภาพบรรยากาศงาน
" A & A Event Lab Hand On : CA Replication  Solution Work Shop "
              เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของธุรกิจ ปัจจุบัน บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด  จึงได้จัดการอบรมสัมนา เชิงปฎิบัติ ในหัวข้อ " Wan Sync CA Replication Work Shop" ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการนำไปใช้งานจริง เพื่อประโยชน์ ในการขยายฐานลูกค้าของ CA ในกลุ่ม SME และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ลำพูน ให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต